Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia obchodných podmienok:

 1. Týmito obchodnými podmienkami sa riadi predaj a nákup tovaru v internetovom obchode prevádzkovanom na adrese www.ilwy.sk
 2. Zákazník (spotrebiteľ) sa zaväzuje zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami, zárukou a reklamácií a údajmi predávajúceho pred tým, než si objedná vybraný tovar.

Dodávateľ:
Ing. Nikola Petrášová
Kainarova 5030/30
586 01 Jihlava
Česká republika
IČO: 06052011
DIČ: CZ8955044714

Sme platcami DPH

Prevádzkareň:
Naša prevádzkáreň sídli v ulici Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, Česká republika

Kontaktné informácie:
Telefón: +420 608 705 055
E.mail: obchod@ilwy.sk – pre objednávky, otázky, dopyt, reklamácie

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ilwy.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť

Ing. Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 06052011, DIČ: CZ8955044714.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Výňatky z týchto zákonov nájdete pod touto časťou obchodných podmienok.

 1. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je zmluva kúpna, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.
Dodávateľ / predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu tovar alebo poskytuje služby.
Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý je podnikateľom.
Kupujúci – spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.
Kupujúci – podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.
Kúpna zmluva – Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzavretie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených občianskym zákonníkom je v zmysle ustanovenia § 1726 Občianskeho zákonníka vylúčené. Predávajúci ďalej v súlade s ustanovením § 1740 ods. 3) Občianskeho zákonníka vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

 1. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Po uzavretí zmluvy bude kupujúcemu zaslané e-mailové potvrdenie objednávky. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie obchodných podmienok a reklamačného poriadku predávajúceho.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná iba za účelom jej úspešného splnenia, v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarifu telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.

 1. Dodanie tovaru:

Objednaný tovar doručujeme podľa veľkosti a váhy obchodným balíkom Slovenskej pošty alebo zmluvné prepravnou službou.
Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne 2 – 10 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch, alebo ak nie je tovar skladom môže byť dodacia lehota aj dlhšia, o čom bude kupujúci bezodkladne po zistení tejto skutočnosti upovedomený. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje návod na používanie výrobku v slovenskom alebo českom jazyku. Daňový doklad (faktúra) je zasielaná v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade, že o to kupujúci prejaví záujem, možno faktúru priložiť k tovaru, či odoslať v písomnej forme na adresu kupujúceho. Pri prevzatí tovaru od prepravnej služby resp. pošty si vždy starostlivo skontrolujte neporušenosť prepravného obalu. V prípade, že obal je poškodený uveďte túto informáciu do preberacieho protokolu prepravnej služby, pošty. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote. Ak sa nestane tak, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 1. Právo odstúpenia od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom
V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru od predajcu ku kupujúcemu. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 nesie spotrebiteľ pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a nasl. náklady na vrátenie tovaru. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme o dodržanie nižšie uvedených podmienok.
Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
Formulár na odstúpenie od zmluvy bol zaslaný kupujúcemu v potvrdení o vybavení objednávky a je tiež uvedený nižšie.
Odošlite prosím mailom na adresu obchodu a následne pribaľte k tovaru a doručte späť na vlastné náklady na adresu ILWY, Petra Zbránková, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou, Česká republika, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Pro zaslání zboží zpět můžete využít kód obchodu pro vrácení zboží přes Zásilkovnu. V tomto případě jsme oprávněni strhnout z vracené částky 2,5 € při podání na Slovensku.
Tovar, ktorý budete odosielať v rámci tohto odstúpenia, vracajte v pôvodnom neporušenom obale vrátane vnútorných výplňových častí, tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) a s kópiou dokladu o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť.
Peniaze za tovar a náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru z internetového obchodu Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako boli doručené, alebo podľa dohody zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ak je tovar v tejto lehote vrátený, inak do 14 dní od doručenia tovaru, ktorého sa týka odstúpenie od zmluvy. V případě platby zloženkou bude odečtena částka za tuto službu dle ceníku České pošty, respektive Western Union.
Ak bola znížená hodnota tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovaní tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti; tovar nie je kompletný alebo bol poškodený, či hygienicky znečistený) je kupujúci povinný preukázateľne chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch.
Ak boli predmetom uzatvorenej zmluvy služby a sa začalo s ich plnením, potom má kupujúci povinnosť uhradiť pomernú časť ceny za spotrebované služby, ak kupujúci od zmluvy odstúpil.

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv

Kupujúci nie je ďalej oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v zmysle ust. § 1837 občianskeho zákonníka:
o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy
o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy
o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa
o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov
o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
o dodávke tovaru alebo časti tovaru osobnej hygieny, ktoré už bolo spotrebiteľom použité a nemožno ho z dôvodov hygienickej čistoty uviesť do pôvodného stavu (testery, časti naslúchadiel, prostriedky ústnej hygieny …)
o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal
o dodávke novín, periodík alebo časopisov
o ubytovaní, doprave, stravovaniu alebo využitiu voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne
uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby
o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ npřed uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa / predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. Ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá), ak nebude u daného tovaru celkom jasne uvedené, že sa jedná o „mimoriadnu zľavu „alebo“ akciu „alebo iné označenie podobného významu. Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých (posledných) troch číslic namiesto štyroch, a iné zjavné chyby v texte. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

 1. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať návod na použitie či návod na obsluhu a prípadné záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť, v opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti predávajúceho za vady začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

Kupujúci je v súlade s § 2104 povinný tovar podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, a je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

 1. Doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru

Pri predaji spotrebného tovaru je stanovená doba pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady v dĺžke trvania 24 mesiacov. Môže však byť prehlásením v záručnom liste, na jeho obale či reklame, ktorá uvádza v súlade s inými právnymi predpismi dobu, po ktorú je možné vec použiť , stanovená záručná doba dlhšia. Ak je týmto spôsobom poskytovaná záruka dlhšia ako 24 mesiacov, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste, a ak nie je tak určené, uplatní sa na vzniknuté vady po uplynutí doby 24 mesiacov po prevzatí tovaru ustanovení Občianskeho zákonníka o záruke za akosť. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vystaviť potvrdenie v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.
Spotrebiteľ pri uplatnení práv zo zodpovednosti z chybného plnenia má tieto práva:

Právo na bezplatnú opravu tovaru.
Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti, pričom je toto právo možné uplatniť vtedy, ak je dodanie nového tovaru alebo jeho súčasti primeraným riešením reklamácie s ohľadom na povahu vady. Primeranosť sa pre tieto účely posudzuje napríklad tým, že chybu nemožno odstrániť opravou. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu jeho súčasti má spotrebiteľ aj vtedy, ak ide o vadu odstrániteľnú, avšak tovar nemožno pre opakovaný výskyt vady (po oprave – tj. ak sa vyskytne rovnaká chyba celkom 3x) alebo pre väčší počet vád riadne užívať.
Právo na odstúpenie od zmluvy – možno využiť vtedy, ak nie je možné dodanie nového tovaru alebo výmena jeho súčasti (ak sú splnené podmienky tohto práva). Ďalej je možné toto právo využiť vtedy, ak má tovar väčší počet vád, alebo ho nemožno pre opakovaný výskyt vady po oprave riadne užívať.
Právo na zľavu má spotrebiteľ vtedy, ak nevyužil žiadneho iného vyššie uvedeného práva vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady.
Záručná doba a práva z nej vyplývajúce pre všetkých kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa uplatní v rozsahu, ktorý stanovuje konkrétny dovozca či výrobca. Ak nie je tak ustanovené dovozcom či výrobcom, uplatní sa právo vyplývajúce zo záruky za akosť podľa § 2113 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 1. Reklamácia (Práva z chybného plnenia)

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim písomne ​​nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho: Ing. Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, Česká republika. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo sa prejaví.

Reklamácia tovaru – sa v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa.
Ak budete mať otázku ohľadne stavu Vašej reklamácie, zašlite dotaz na email obchodu, v ktorom ste tovar zakúpili.
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.
V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov nevyhnutne vynaložených k tomuto odstúpeniu.
V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú zjavne bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv).

 1. Ochrana osobných dát

Spoločnosť Ing. Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, ako prevádzkovateľ servera s internetovým obchodom garantuje bezpečnosť Vami poskytnutých dát. Internetový obchod sa zaväzuje k dodržiavaniu všetkých pravidiel, ktoré zákon na ochranu osobných údajov
stanovuje. Jedným z nich je aj dodržiavanie zákona číslo 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a informácií. Nami spravované osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu.

Ak nakupujete ako fyzická osoba požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:
Meno a priezvisko
Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru

telefonické spojenie
Elektronickú adresu (e-mail)

Ak nakupujete ako právnická osoba požadujeme pri registrácii uviesť nasledujúce údaje:
Názov firmy
Adresu pre fakturáciu a dodanie tovaru
IČO
DIČ
Telefonické spojenie
Elektronickú adresu (e-mail)

Tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Slúži na realizáciu, vykonanie potrebných účtovných operácií a zaúčtovanie vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a ku komunikácii s Vami.

Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom. Spoločnosť Ing. Nikola Petrášová, Na Vyhlídce 912, 588 22 Luka nad Jihlavou, garantuje, že nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje Vaše dáta žiadnej tretej strane.

Svojou registráciou v internetovom obchode súhlasíte so:

– spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Ing. Nikola Petrášová, Na Vyhlídce 912, 588 22 Luka nad Jihlavou, na marketingové účely.
– zasielaním obchodné ponuky na Vašu emailovú adresu (maximálna frekvencia takejto ponuky je 1x týždenne). Odhlásenie Vašej emailovej adresy je možné priamo v ponuke alebo na e-maile: obchod@ilwy.cz

Váš súhlas
Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Ak dôjde v budúcnosti k ich zmene, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

Zmena a vymazanie Vašich osobných údajov z registrácie / rozosielacej databázy
Ak sa rozhodnete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, stačí, keď nám napíšete na email obchodu. Vaša registrácia bude zmenená prípadne vymazaná.

V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.3.2021